دسته بندی:

عضو هیأت عامل سازمان راهداری‌ خبر داد ‌موافقت ‌رئیس سازمان برنامه و بودجه با نصب‌ ۲۰۰۰ دوربین ثبت تخلف در جاده‌ها

عضو هیأت عامل سازمان راهداری‌ خبر داد ‌موافقت ‌رئیس سازمان برنامه و بودجه با نصب‌ ۲۰۰۰ دوربین ثبت تخلف در جاده‌ها ‌عضو هیأت عامل سازمان راهداری و حمل و نقل ادامه خبر

منتشر شده در