دسته بندی:

ادامه طرح دورکاری در شرکت مخابرات ایران تا پایان تیرماه برای گروه های خاص

به گزارش دنیای اسرار:به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و مساعدت با گروهی از همکاران، طرح دورکاری در شرکت مخابرات ایران برای همکاران دارای بیماری زمینه ای خطرناک ( ادامه خبر

منتشر شده در