دسته بندی:

تاثیر ذوب آهن در اغلب شرکت های حاضر در نمایشگاه بومی سازی مشهود است

رییس دانشگاه تهران و رییس انجمن مهندسی متالورژی ایران تاثیر ذوب آهن در اغلب شرکت های حاضر درنمایشگاه بومی سازی مشهود است دنیای اسرار:دکتر محمود نیلی رییس دانشگاه تهران و ادامه خبر

منتشر شده در