دسته بندی:

طراحی و تولید لباس ضد سلولیت برای نخستین باردردانشگاه صنعتی اصفهان

با انجام یک فعالیت پژوهشی ۵ ساله: طراحی و تولید لباس ضد سلولیت برای نخستین باردردانشگاه صنعتی اصفهان محققان دانشگاه صنعتی اصفهان برای نخستین بار لباس ضدسلولیت فشارنده با اثر ادامه خبر

منتشر شده در