تکمیل تصفیه خانه ها و بهره برداری کامل از پسابهای شهری و صنعتی

تکمیل تصفیه خانه ها و بهره برداری کامل از پسابهای شهری و صنعتی

پایگاه خبری دنیای اسرار مدیرعامل فولاد مبارکه تأکید کرد؛ تکمیل تصفیه خانه ها و بهره برداری کامل از پسابهای شهری و صنعتی دکتر سبحانی مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه در جریان بازدید از پروژه های مرتبط با شبکۀ جمع آوری و تصفیۀ پساب شهری شهرهای همجوار شرکت و پروژه های تصفیه و بازچرخانی پساب صنعتی بر