دسته بندی:

مدیران شرکتهای تابع وزارت نیرو باید درصدد تنوع بخشی به تامین منابع مالی برآیند

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت نیرو در جلسه شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در اصفهان : مدیران شرکتهای تابع وزارت نیروباید درصددتنوع بخشی به تامین منابع مالی برآیند دنیای ادامه خبر

منتشر شده در