دسته بندی:

نگاه تخصصی خیریه دیابت اصفهان به بیماران قابل تقدیر است

مدیرعامل مجمع خیرین سلامت استان اصفهان :نگاه تخصصی خیریه دیابت اصفهان به بیماران قابل تقدیر است به گزارش دنیای اسرار:مدیرعامل مجمع خیرین سلامت استان اصفهان گفت: تخصصی شدن خیریه های ادامه خبر

منتشر شده در