نگاه تخصصی خیریه دیابت اصفهان به بیماران قابل تقدیر است

نگاه تخصصی خیریه دیابت اصفهان به بیماران قابل تقدیر است

مدیرعامل مجمع خیرین سلامت استان اصفهان :نگاه تخصصی خیریه دیابت اصفهان به بیماران قابل تقدیر است به گزارش دنیای اسرار:مدیرعامل مجمع خیرین سلامت استان اصفهان گفت: تخصصی شدن خیریه های سلامت مثل خیریه دیابت اصفهان کمک بزرگی در جهت رشد و پیشرفت دانش سلامت در اصفهان کرده است که حضور هیئت مدیره علمی در این