دسته بندی:

پیگیری مطالبات قانونی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان در دستور کار دیوان محاسبات استان

به گزارش دنیای اسرار:در دیدار رییس، مدیر اداری و مالی و مدیر حوزه ریاست سازمان با مدیر کل دیوان محاسبات استان که روز چهارشنبه ۱۵مرداد ۱۳۹۹به منظور تقویت جایگاه سازمان ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

آبفا پروژه های ماندگاری برای نسل های آینده احداث کرده است

مدیرکل دیوان محاسبات در بازدید از برخی تاسیسات آبفا استاناصفهان: آبفا  پروژه های ماندگاری برای نسل های آینده احداث کرده است به گزارش دنیای اسرار:مدیرکل دیوان محاسبات استان اصفهان در ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

از فولاد مبارکه به عنوان یکی از دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی حمایت می کنیم

از فولاد مبارکه به عنوان یکی از دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی حمایت می کنیم به گزارش دنیای اسرار:مدیــــــرکل دیوان محاسبــــات استان اصفهان، روز یکشنبه ۲۴ آذرماه ضمن بازدید از ادامه خبر

منتشر شده در