برگزاری هفتمین برنامه رادیویی جاری حیات  با موضوع مدیریت مصرف بهینه آب در چادگان

برگزاری هفتمین برنامه رادیویی جاری حیات با موضوع مدیریت مصرف بهینه آب در چادگان

در سال جاری صورت گرفت: برگزاری هفتمین برنامه رادیویی جاری حیات  با موضوع مدیریت مصرف بهینه آب در چادگان به گزارش دنیای اسرار:هفتمین برنامه رادیویی جاری حیات با حضور مدیران آبفا شهری و روستایی چادگان ، بخشدار مرکزی چادگان،امور بانوان فرمانداری ،رئیس مرکز فنی حرفه ایی، و بسیاری از گروههای مختلف مردم در شهرستان چادگان