دسته بندی:

توزیع بودجه سال ۹۷ بافت ناکارآمد شهری استان ها بر اساس دو شاخص جمعیت و مساحت بافت

پایگاه خبری دنیای اسرار-اصفهان: توزیع بودجه سال ۹۷ بافت ناکارآمد شهری استان ها بر اساس دو شاخص جمعیت و مساحت بافت مدیرکل راه وشهرسازی استان اصفهان:تاکنون  محدوده بافت فرسوده ۶۶ ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

حمایت از سرمایه گذاران در زمینه ساخت هتل و پمپ بنزین/از بین رفتن گسست میان دانشگاه ها و مراکز اجرایی از عوامل مهم در زیبایی سیمای شهر

پایگاه خبری  دنیای اسرار-اصفهان: در کمیسیون ماده ۵ اصفهان مطح شد؛ حمایت از سرمایه گذاران در زمینه ساخت هتل و پمپ بنزین/از بین رفتن گسست میان دانشگاه ها و مراکز ادامه خبر

منتشر شده در