دسته بندی:

درج اطلاعات سکونتی در سامانه املاک برای همه کد ملی‌ها آزاد شد

درج اطلاعات سکونتی در سامانه املاک برای همه کد ملی‌ها آزاد شد معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: ثبت اطلاعات ملکی در سامانه ملی ادامه خبر

منتشر شده در