توجه به دو مقوله زمان احداث و اعتبارات در طرح مطالعاتی پروژه ها

توجه به دو مقوله زمان احداث و اعتبارات در طرح مطالعاتی پروژه ها

در جلسه کارگروه تصویب طرح راههای استان اصفهان مطرح شد؛ توجه به دو مقوله زمان احداثو اعتبارات در طرح مطالعاتی پروژه ها دنیای اسرار:در جریان بررسی طرح های مطالعاتی در کارگروه تصویب طرح های راهسازی ، واریانت های مورد نظرِ مشاور طرح بررسی و پیشنهاداتی جهت احداث و بررسی واریانتهای جدید برای ۵ طرح مطالعاتی