دسته بندی:

به مناسبت روز محیط زیست و با مشارکت ذوب آهن اصفهان

امروز  استفاده از تمام اتوبوس های درون شهری لنجان رایگان است به گزارش دنیای اسرار:با همکاری سازمان حمل ونقل جمعی شهرستان لنجان و شرکت سهامی ذوب آهن به مناسبت  روز ادامه خبر

منتشر شده در