دسته بندی:

اولین دانش آموختگان دوره DBA روابط عمومی کشور در اصفهان فارغ التحصیل شدند

اولین دانش آموختگان دوره DBA  روابط  عمومی کشور در اصفهان فارغ التحصیل شدند اولین دوره DBA روابط  عمومی کشور با تقدیر از اساتید و دست اندرکاران این حوزه در استان اصفهان، ادامه خبر

منتشر شده در