دسته بندی:

هیچ مجوزی برای استخراج رمز ارز در اصفهان صادر نشده است

درنشست خبری مشترک مدیران عامل شرکت توزیع برق و شرکت گاز استان اصفهان مطرح شد هیچ مجوزی برای استخراج رمز ارز در اصفهان صادر نشده است پیرپیران عنوان کرد:هیچ مجوز ادامه خبر

منتشر شده در