دسته بندی:

پیگیری روابط تجاری اروپا با ایران قیمت نفت را کاهش داد

رویترز: پیگیری روابط تجاری اروپا با ایران قیمت نفت را کاهش داد خبرگزاری رویترز در گزارشی به تلاش اتحادیه اروپا برای حفظ روابط تجاری با ایران از طریق سازوکار ویژه ادامه خبر

منتشر شده در