دسته بندی:

«الگوهای ارتباطی زوجین، مفاهیم و شاخص ها»

بررسی الگوهای اسلامی ارتباطی و صمیمیت زوجین در کتاب «الگوهای ارتباطی زوجین، مفاهیم و شاخص ها» مشاور خانواده  با تأکید بر ضرورت دستیابی به الگوهای اسلامی در ارتباط و  صمیمیت ادامه خبر

منتشر شده در