روشنایی معابردر محله حصه اصفهان عاملی بر ارتقای کیفیت زندگی

روشنایی معابردر محله حصه اصفهان عاملی بر ارتقای کیفیت زندگی

اقدامات بازآفرینی در جهت ارتقای کیفیت زندگی در محلات هدف اصفهان؛ روشنایی معابردر محله حصه اصفهان عاملی بر ارتقای کیفیت زندگی حوزه معاونت بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان از محل اعتبارات بازآفرینی اقدام به اجرای شبکه روشنایی معابر محله حصه شهر اصفهان نموده است. به گزارش دنیای اسرار، امیر