دسته بندی:

رییس قوه‌قضاییه: اصفهان قطب صنعت، فرهنگ و علم است.

رییس قوه‌قضاییه: اصفهان قطب صنعت، فرهنگ و علم است. به گزارش دنیای اسرار:رئیس قوه قضاییه در فرودگاه اصفهان، مهمترین محور سفر استانی خود به استان اصفهان را بررسی مسائل قضایی ادامه خبر

منتشر شده در