جهان در جهان شهر اصفهان، تبلور پیدا می کند

جهان در جهان شهر اصفهان، تبلور پیدا می کند

جهان در جهان شهر اصفهان، تبلور پیدا می کند رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان: جهان در جهان شهر اصفهان تبلور پیدا می کند و اصفهان باید شهری زیست پذیر برای شهروندان و گردشگران باشد. دنیای اسرار: محمد عیدی در جمع خبرنگاران گفت: اگر بخواهیم جهان شهر اصفهان را بیشتر مطرح کنیم اصفهان باید