رتبه اول کشوری دربخش زایشگاه بیمارستان عیسی بن مریم (ع)

رتبه اول کشوری دربخش زایشگاه بیمارستان عیسی بن مریم (ع)

رئیس بیمارستان عیسی بن مریم (ع) اصفهان خبر داد سید امین رضا طباطبایی از کسب رتبه اول بیمارستان عیسی بن مریم(ع) اصفهان در بخش زایشگاه در کشور خبر داد. رتبه اول کشوری دربخش زایشگاه بیمارستان عیسی بن مریم (ع) به گزارش دنیای اسرار: سید امین رضا طباطبایی در نشست خبری به مناسبت یکصدو پانزدهمین سالگرد