کوه دیگر استوار نیست چون با پول سر آن را هم بریدند.

کوه دیگر استوار نیست چون با پول سر آن را هم بریدند.

کوه دیگر استوار نیست چون با پول سر آن را هم بریدند. به گزارش دنیای اسرار:به حق ایران دارای زیباترین طبیعت در دنیاست ، از کویر گرفته تا کوه و جنگل و دشت که بسیاری از کشورهای دنیا آرزویشان دیدن همین طبیعت است. طبیعتی که سرمایه و غیرت امروزمان برای آیندگانیست که باید امانتدارش باشیم