نشست تعاملی معاون دیوان عدالت اداری کشور و مدیران ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تامین اجتماعی استان اصفهان

نشست تعاملی معاون دیوان عدالت اداری کشور و مدیران ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تامین اجتماعی استان اصفهان

نشست تعاملی معاون دیوان عدالت اداری کشوربا مدیران ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تامین اجتماعی استان اصفهان در سالن جلسات اداره کل تامین اجتماعی برگزار شد. به گزارش دنیای اسرار: سید کاظم موسوی معاون قض در شعب کار و تأمین اجتماعی ضمن خیر مقدم به اعضای حاضر در جلسه  برگزاری این جلسات را