دسته بندی:

۲۰۱۹ واشنگتن: سامانه‌های موشکی در اروپا با هدف مقابله با تهدیدات ایران است

طی کنفرانس بررسی برنامه موشکی آمریکا در سال ۲۰۱۹ واشنگتن: سامانه‌های موشکی در اروپا با هدف مقابله با تهدیدات ایران است در مباحث مطرح شده در جریان کنفرانس بررسی برنامه ادامه خبر

منتشر شده در