همکاری های دانشگاه اصفهان با بخش تجارت سازمان ملل متحد توسعه می یابد

همکاری های دانشگاه اصفهان با بخش تجارت سازمان ملل متحد توسعه می یابد

همکاری های دانشگاه اصفهان با بخش تجارت سازمان ملل متحد توسعه می یابد به گزارش دنیای اسراربه نقل ازایرنا: اعضای بخش سرمایه گذاری و تجارت سازمان ملل متحد در نشست امروز با رییس دانشگاه اصفهان، بر ضرورت تعمیق روابط علمی و همکاری های دوجانبه تحقیقاتی و پژوهشی تاکید کردند. مدیر دفتر همکاری‌های علمی بین المللی

ایجاد کانال مالی برای کمک های نقدی به ایران توسط سازمان ملل

ایجاد کانال مالی برای کمک های نقدی به ایران توسط سازمان ملل

اوگوچی دنیلز خبر داد ایجاد کانال مالی برای کمک های نقدی به ایران توسط سازمان ملل هماهنگ کننده مقیم سازمان متحد از تأسیس کانال مالی بانکی مشخصی برای کمک های نقدی به ایران توسط سازمان مل خبر داد. به گزارش  دنیای اسراربه نقل از فارس، اوگوچی دنیلز هماهنگ کننده مقیم سازمان متحد، صبح امروز در