دسته بندی:

فولاد مبارکه در حوزۀ توسعۀ منابع انسانی پرچم استان را بالا نگه داشته است

فولاد مبارکه در حوزۀ توسعۀ منابع انسانی پرچم استان را بالا نگه داشته است به گزارش دنیای اسرار:مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی اصفهان به همراه جمعی از مدیران و معاونان منابع ادامه خبر

منتشر شده در