دسته بندی:

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان پسماند و دانشگاه علوم پزشکی

برای همکاری در سه حوزه آموزش، پژوهش و مشاوره انجام شد؛ انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان پسماند و دانشگاه علوم پزشکی مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان گفت: تفاهم‌نامه همکاری ادامه خبر

منتشر شده در