درگذشت نابهنگام سرپرست و هنرمند سیرک امپراطور

درگذشت نابهنگام سرپرست و هنرمند سیرک امپراطور به گزارش پایگاه خبری دنیای اسرار :استاد محمد حیدری بنیانگذار حرکت نمایشی مهیج سه اره برقی روشن در جهان به رحمت خدا رفتمحمد ادامه خبر

منتشر شده در