تلاش برای مشاهده درون ستارگان نوترونی

تلاش برای مشاهده درون ستارگان نوترونی

محققان به روشی جدید دست یافته‌اند که احتمال می‌دهند به دانشمندان کمک کند تا درون یک ستاره نوترونی را ببینند. به گزارش دنیای اسراربه نقل ازایرنا: اخترفیزیک دانان روشی را آزمایش کردند که به صورت بالقوه می‌تواند برای تعیین وضعیت ماده در یک ستاره نوترونی استفاده شود. جایگزین‌کردن، یک هنرِ دشوار است؛ به‌خصوص هنگامی که