از توان و ابزارهای دستگاه دیپلماسی کشور برای جذب سرمایه گذار در اصفهان استفاده می کنیم

از توان و ابزارهای دستگاه دیپلماسی کشور برای جذب سرمایه گذار در اصفهان استفاده می کنیم

از توان و ابزارهایدستگاه دیپلماسی کشور برای جذب سرمایه گذار در اصفهان استفاده می کنیم شهردار اصفهان گفت: در هفته گذشته رویدادهای ویژه بین المللی در اصفهان رقم خورد که این هفته هم ادامهدارد. در طول هفته گذشته وزیر انرژی روسیه، وزیر نیروی ایران، وزیران امور خارجه ایرانو ترکیه و معاون رئیس جمهور در اصفهان