دسته بندی:

سرنخ هایی از حادثه شهادت ۲مامور ناجا در بندر امام به دست آمده است

اشتری: سرنخ هایی از حادثه شهادت ۲مامور ناجا در بندر امام به دست آمده است فرمانده ناجا گفت: سرنخ هایی از حادثه شهادت ۲ مامور ناجا در بندر امام به ادامه خبر

منتشر شده در