سرنخ هایی از حادثه شهادت ۲مامور ناجا در بندر امام به دست آمده است

سرنخ هایی از حادثه شهادت ۲مامور ناجا در بندر امام به دست آمده است

اشتری: سرنخ هایی از حادثه شهادت ۲مامور ناجا در بندر امام به دست آمده است فرمانده ناجا گفت: سرنخ هایی از حادثه شهادت ۲ مامور ناجا در بندر امام به دست آمده است. دنیای اسرار-تهران:سردار حسین اشتری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص شهادت امروز ۲ مأمور نیروی انتظامی در بندر امام اظهار داشت:

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان