دسته بندی:

مخابرات منطقه اصفهان حائز رتبه نخست معاونت امور مشتریان کشور شد.

مخابرات منطقه اصفهان در ارزیابی عملکرد مناطق مخابراتی در سال ۹۸ موفق به کسب رتبه نخست معاونت امور مشتریان شد. به گزارش دنیای اسرار، طبق گزارش معاونت امور مشتریان شرکت ادامه خبر

منتشر شده در