دسته بندی:

نقش رعایت منشور حقوق مادران در زایمان طبیعی

مدرس زایمان فیزیولوژیک کشور: نقش رعایت منشور حقوق مادران در زایمان طبیعی دنیای اسرار:از سال ۸۷ ، اجرای طرح ترویج زایمان فیزیولوژیک در کشور آغاز شده است .زایمان فیزیولوژیک یعنی ادامه خبر

منتشر شده در