دسته بندی:

اولین فرهنگ نامه شهروندی ایران در اصفهان رونمایی می شود

شهردار اصفهان:  اولین فرهنگ نامه شهروندی ایران در اصفهان رونمایی می شود شهردار اصفهان از رونمایی اولین فرهنگ نامه شهروندی ایران که از سوی شهرداری اصفهان تدوین شده است خبر ادامه خبر

منتشر شده در