هزینه خدمات دندانپزشکی در شهرها و روستاها کاهش چشمگیری یافته است

هزینه خدمات دندانپزشکی در شهرها و روستاها کاهش چشمگیری یافته است

مدیرکل سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت: هزینه خدمات دندانپزشکی در شهرها و روستاها کاهش چشمگیری یافته است به گزارش دنیای اسرار:مدیرکل سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از کاهش چشمگیر پرداخت از جیب مردم برای بسته خدمات دهان و دندان در شهرها و روستاها خبر داد. دکتر زهرا سیدمعلمی به