اخلاق، حلقه گمشدۀ جامعه امروز است

اخلاق، حلقه گمشدۀ جامعه امروز است

زهرا سعیدی در مراسم هفتمین سال تاسیس موسسه علی بن ابیطالب: اخلاق، حلقه گمشدۀ جامعه امروز است دنیای اسرار:تاریخ کشور ما سرشار است از پهلوانی ها، دلاوری ها و افتخارات پرشکوه انسانی. ایرانیان علاقه فطری به پهلوانی و نیرومندی و پیروی از آیین جوانمردی و فداکاری دارند. این علاقه موجب دوام یکی از آیین های