دسته بندی:

حمایت کمیته امداد اصفهان از ۲۸۷۰ کودک دچار سو تغذیه

مدیرکل کمیته امداد اصفهان خبر داد حمایت کمیته امداد اصفهان از ۲۸۷۰ کودک دچار سو تغذیه کمیته امداد اصفهان بیش از یک میلیارد و ۳۷۰ میلیون تومان برای حمایت از ادامه خبر

منتشر شده در