نقش مدیریت شهری در ایجاد اعتماد و امید اجتماعی بسیار پر رنگ است

نقش مدیریت شهری در ایجاد اعتماد و امید اجتماعی بسیار پر رنگ است

پایگاه خبری دنیای اسرار   مدیرعامل سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در دیدار با شهردار اصفهان: نقش مدیریت شهری در ایجاد اعتماد و امید اجتماعی بسیار پر رنگ است   مدیرعامل سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در دیدار با شهردار اصفهان گفت: نقش و اثر مدیریت شهری بسیار فراتر از انجام امور روزمره است. مدیریت