یکی از علل مهم مرگ و میر و ناتوانی سکته مغزی است که امروزه می توان گفت” سکته مغزی قابل درمان است”

یکی از علل مهم مرگ و میر و ناتوانی سکته مغزی است که امروزه می توان گفت” سکته مغزی قابل درمان است”

رییس درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان: یکی از علل مهم مرگ و میر و ناتوانی سکته مغزی است که امروزه می توان گفت” سکته مغزی قابل درمان است”  دنیای اسرار: مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در جمع خبرنگاران گفت: طبق آمار موجود، امسال سکته مغزی دومین علت مرگ در ایران است که با برنامه