دسته بندی:

دانشجویان و اقشار مختلف مردم مقابل سفارت سوئیس تجمع کردند

در اعتراض به دستگیری غیرقانونی«مرضیه هاشمی» دانشجویان و اقشار مختلف مردم مقابل سفارت سوئیس تجمع کردند جمعی از دانشجویان و اقشار مختلف مردم در اعتراض به دستگیری غیرقانونی«مرضیه هاشمی» مقابل ادامه خبر

منتشر شده در