معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان استعفا کرد

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان استعفا کرد

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان استعفا کرد به گزارش پایگا ه خبری دنیای اسرار:تن اصفهان خسته است از آزمون های بسیار، از آمدن ها و رفتن ها، حتی اگر این رفتن ها در راستای اجرای قوانینی باشد که بذات خوب و شایسته است. ساختمان سرد و سنگی استانداری سالهای سال شاهد حضور کسانی