دو سیرک بزرگ امپراطور و ستارگان تابستان امسال به اصفهان میایند

دو سیرک بزرگ امپراطور و ستارگان تابستان امسال به اصفهان میایند

دو سیرک بزرگ امپراطور و ستارگان تابستان امسال به اصفهان میایند به گزار ش دنیای اسرار:چهارمین همکاری دو سیرک رقیب در منطقه آزاد ارس شهرستان جلفا سالن تختی در نوروز ۹۸ بهداد حمزه سلطانیان مدیر سیرک امپراطور گفت با توجه به حساسیت رقبا در سیرکها امسال تصمیم گرفتم با آقای فرزاد نظام الدینی برترین آرتیست