دسته بندی:

پنجمین گام نذر هشتم در زندانهای استان اصفهان با اهدا هشت سری سیسمونی نوزاد و سی دستگاه تبلت ویژه دانش آموزان

مدیرکل زنذانهای استان اصفهان تشریح کرد:پنجمین گام نذر هشتم در زندانهای استان اصفهان با اهدا هشت سری سیسمونی نوزاد و سی دستگاه تبلت ویژه دانش آموزانبه گزارش دنیای اسرار،محمود ضیائی ادامه خبر

منتشر شده در