پنجمین گام نذر هشتم در زندانهای استان اصفهان با اهدا هشت سری سیسمونی نوزاد و سی دستگاه تبلت ویژه دانش آموزان

پنجمین گام نذر هشتم در زندانهای استان اصفهان با اهدا هشت سری سیسمونی نوزاد و سی دستگاه تبلت ویژه دانش آموزان

مدیرکل زنذانهای استان اصفهان تشریح کرد:پنجمین گام نذر هشتم در زندانهای استان اصفهان با اهدا هشت سری سیسمونی نوزاد و سی دستگاه تبلت ویژه دانش آموزانبه گزارش دنیای اسرار،محمود ضیائی فرد گفت:در راستای اجرای طرح نذرهشتم ویژه زندانیان وخانواده های آنان به نیت امام رضاع ،تعداد هشت سرویس سیسمونی نوزاد و سی دستگاه تبلت به