دولت متعهد به تامین خسارتهای مالی است

دولت متعهد به تامین خسارتهای مالی است

وزیر کشور: دولت متعهد به تامین خسارتهای مالی است وزیر کشور با بیان اینکه با هدف گذاری که انجام شد، خساراتهای جانی سیل را به حداقل رساندیم، گفت: دولت متعهد به تامین خسارتهای مالی است. به گزارش  دنیای اسراربه نقل از مهر، رحمانی فضلی وزیر کشور در گفت‌وگو با رادیو با اشاره به آثار مخرب