استفاده  موفق از لجن‌های واحد بازیافت پالایشگاه اصفهان در کارخانه سیمان اردستان

استفاده موفق از لجن‌های واحد بازیافت پالایشگاه اصفهان در کارخانه سیمان اردستان

استفاده  موفق از لجن‌های واحد بازیافت پالایشگاه اصفهان  در کارخانه سیمان اردستان   طرح  تحقیق و بررسی نحوه استفاده از لجن‌های واحد بازیافت پالایشگاه اصفهان در کارخانه سیمان اردستان و اجرای طرح در مقیاس پایلوت تحت نظارت اداره کل سازمان حفاظت از محیط زیست،  به مجری گری   دانشگاه پیام نور اصفهان و کارفرمایی  شرکت پالایش نفت