دسته بندی:

قاسمی: “سینما بهمن” توسعه فرهنگی شرق اصفهان را به همراه دارد

قاسمی: “سینما بهمن” توسعه فرهنگی شرق اصفهان را به همراه دارد دنیای اسرار:مسعود قاسمی، مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان گفت: سینما بهمن به عنوان نخستین سینمای شرق اصفهان به صورت ادامه خبر

منتشر شده در