دسته بندی:

رشد ۴۲۰درصدی سرمایه گذاری بخش خصوصی در اجرای تاسیسات فاضلاب شهری

در پنج سال  اخیر در شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان صورت گرفت: رشد ۴۲۰درصدی سرمایه گذاری بخش خصوصی در اجرای تاسیسات فاضلاب شهری دنیای اسرار:مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب ادامه خبر

منتشر شده در