متناسب با سرعت رشد سالمندی درکشور، برنامه ‌ریزی نشده است

متناسب با سرعت رشد سالمندی درکشور، برنامه ‌ریزی نشده است

متناسب با سرعترشد سالمندی درکشور، برنامه ‌ریزی نشده است عزم و انگیزه بالای مسئولان شهری اصفهان، دلیل اجرای پایلوت محیط دوستدار سالمند در اصفهان سرپرست دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور گفت: متاسفانه متناسب با سرعت رشد سالمندی، برای پیامدهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و رفاهی و چالش های عرصه بهداشت، درمان، توانبخشی و مراقبتی سالمندان برنامه