دسته بندی:

۱۱۱۹ میلیارد تومان سرما یه گذاری بخش خصوصی در تاسیسات فاضلاب استان اصفهان

مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان: ۱۱۱۹ میلیارد تومان سرما یه گذاری بخش خصوصی در تاسیسات فاضلاب استان اصفهان دنیای اسرار:مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت:از سال ۹۲ تا ادامه خبر

منتشر شده در